Informace před nástupem do MŠ – 1.9.2020

Vážení rodiče,

Nový školní rok se blíží a já bych vám ráda připomenula, některé důležité úkony s nástupem dětí do mateřské školy a také vás informovala o průběhu vzdělávání s ohledem na stále se vyvíjející situaci nákazy Covid 19.

1.S nástupem do mateřské školy je potřeba, aby všechny děti, i ty děti které již v loňském roce MŠ navštěvovaly, měly odevzdanou vyplněnou přihlášku ke stravování a tím byly přihlášeny ke stravování. Dále musí být nejpozději 31.8.2020 připsaná na účet MŠ – Školní jídelny platba za stravné na měsíc září. Platební údaje – variabilní symbol, částka, číslo účtu –  vám byly zaslány školní jídelnou na základě odevzdané přihlášky ke stravování.

Číslo účtu pro platbu stravného: 1805650339/0800

Kontakt na Školní jídelnu: 585 750 107, 775 559 452, e-mail: mshelsinska.jidelna@seznam.cz

Do mateřské školy nemůže být přijato dítě bez zajištěného stravování!!!!

 

 

2.Nejpozději první den nástupu do mateřské školy je nutné odevzdat řádně vyplněný a podepsaný od obou rodičů EVIDENČNÍ LIST.

3.První úhradu školného ve výši 600,- Kč proveďte až v září do 15. dne v měsíci na účet MŠ:

19 – 1805650339/0800

Variabilní symbol k platbě školného se dozvíte první den v MŠ

Děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky (tj. děti narozené do 31.8.2015)  školné neplatí.

  1. Na webových stránkách školy se seznamte s tím, co má mít vaše dítě s sebou do mateřské školy.

 

Provoz MŠ vzhledem ke COVID 19

Provoz mateřské školy je zatím bez omezení. Situace se může měnit na základě vývoje situace v ČR, s nařízeními MŠMT, MZdr a KHS.

Mateřská škola přijímá opatření v rámci hygieny, tj. zvýšené desinfekce všech prostor, povrchů a také důraz na hygienické návyky dětí a desinfekci rukou.

Zákonní zástupci mohou vstupovat do budovy pouze po dobu nezbytně nutnou.

Před vstupem do budovy si řádně desinfikujte ruce.

Do budovy nesmí vstupovat  osoba s příznaky infekčního onemocnění – dospělý ani dítě.

Ranní filtr (kontrola, zda je dítě zdravé) bude prováděn při vstupu do třídy. Teplota bude měřena při podezření na infekční onemocnění. Při viditelných příznacích infekčního onemocnění (žlutý, zelený hlen při rýmě, kašel, teplota, průjem, zánět spojivek, kožní problémy neurčitého charakteru) nebudou děti přijaty. V případě, že se tyto příznaky vyskytnou v průběhu dne, bude zákonný zástupce ihned informován, dítě izolováno. Zákonný zástupce má povinnost neprodleně dítě vyzvednout z MŠ!

Děti s chronickými respiračními problémy a alergií musí předložit lékařské potvrzení!

Děti si do mateřské školy nenosí vlastní hračky. U dětí nově příchozích se v případě náročné adaptace rodiče domluví na pravidlech s učitelkou ve třídě.

Dítě má pro případ výskytu nákazy COVID 19 v MŠ ve skříňce uloženu jednu roušku.

V 1. pololetí nebudou děti cestovat hromadnými dopravními prostředky, v případě potřeby přepravy se bude objednávat zvláštní autobus.

Z tohoto důvodu bude omezena nabídka divadel, koncertů, a vzdělávacích programů mimo budovu MŠ. Vše se bude soustřeďovat v MŠ tak, aby mohly být prověřeny osoby vstupující do budovy na infekční onemocnění.

Kroužky v MŠ budou probíhat. S nabídkou kroužků se můžete seznámit na webových stránkách MŠ v aktuálním Ročním plánu v sekci Dokumenty. O způsobu přihlašování a s dalšími  informacemi budete včas informováni.

V 1. pololetí nebude probíhat kurz plavání z důvodu zvýšených rizik přenosu infekčních onemocnění.

Žádáme rodiče, aby sledovali e-mailovou poštu, nástěnky v MŠ, webové stránky školy, aby včas zaznamenali změny týkající se opatření MŠ vzhledem ke COVID 19. Sami můžete sledovat vývoj v Olomouckém kraji  na stránkách MZdr. https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-epidemiologicka-situace-v-cr/

Děkuji za dodržení výše uvedeného a těšíme se na vás  1.9.2020

S pozdravem

Bc. Marta Nováková, ředitelka MŠ