Informace o MŠ

Zřizovatel školy:
Statutární město Olomouc,

IČO:  00299308

DIČ: CZ 00299308

ID datové schránky: kazbzri

Název:

Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace
IČO: 61989916

ID datové schránky: g8ikvxd

Právní forma školy: příspěvková organizace od 1. ledna 1995

Součásti: Mateřská škola Helsinská 11
Mateřská škola Čapka Choda 12
Školní jídelna

 

Předmět hlavní činnosti:

 • zabezpečování předškolního vzdělávání dětí a další činnosti dle zákona 561/2004Sb., o předškolním vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 v platném znění
 • poskytování školního stravování pro děti a zaměstnance školy

Adresy

Adresa budovy, kde sídlí ředitelství MŠ:
Mateřská škola
Helsinská 256/11
779 00 Olomouc

Adresa odloučeného pracoviště:
Mateřská škola
Čapka Choda 12
779 00 Olomouc


Telefonní a e-mailové spojení:

MŠ Helsinská 585 427 204, 585 750 108
Fax: 585 750 106
Mobil: 774 726 047
e-mail: mshelsinskaol@seznam.cz

 

e-mail pro služby odhlašování a podněty rodičů: rodice.mshel@seznam.cz

 

MŠ Čapka Choda 585 428 202
Mobil: 774 726 048
e-mail: ms.capkachoda@email.cz

 

e-mail pro služby odhlašování a podněty rodičů: rodice.mscapkachoda@email.cz

 

ŠJ Helsinská 585 750 107
Mobil: 775 559 452
e-mail: ms.helsinska.jidelna@seznam.cz

Provoz obou mateřských škol:

06:15 – 16:45


Ředitelka MŠ: Bc. Marta Nováková

Zástupce ředitelky MŠ: Alena Nenutilová

Vedoucí ŠJ Helsinská: Hana Nováková

Počet pedagogických pracovnic: 13 + 6 asistentů pedagoga

 

Počet nepedagogických pracovnic:

ŠJ a výdejna 7
Provozní zaměstnanci 4

 

Počet a skladba tříd obou MŠ:

MŠ Helsinská

 

2 třídy

1 třída

děti 4,5-6 leté,

děti 2,5 – 4,5 leté

MŠ Čapka Choda 3 třídy děti 3-6 leté

 

Kapacita:

MŠ Helsinská 78 dětí
MŠ Čapka Choda 78 dětí
ŠJ – Helsinská 500 strávníků ( kapacita)

Charakteristika mateřských škol

Mateřská škola Helsinská 11

Budova Mateřské školy Helsinská byla postavena v roce 1961. Nachází se mezi domy, tzn. není v bezprostřední blízkosti hlavní silnice a tudíž je v klidnějším odhlučněném prostředí. V blízkosti se nachází ZŠ Helsinská, jež je odloučeným pracovištěm ZŠ Tererovo náměstí. MŠ Helsinská úzce se ZŠ spolupracuje.
Výhodou je dobrá dostupnost jak hromadnými dopravními prostředky tak autem. Mateřská škola má tři oddělení, jedno v přízemí a dvě v nadzemním podlaží. Prostory jednotlivých oddělení jsou rozděleny na třídu, hernu, umývárnu a dětské toalety, a místo na ukládání lehátek a lůžkovin. Kapacita tříd je 24 dětí. Mateřská škola má schválenou výjimku na 26 dětí na třídu. Mateřskou školu navštěvuje 78 dětí. V suterénu MŠ se nachází kryt.
Součástí Mateřské školy je Školní jídelna, která se nachází též v suterénu Mateřské školy. Kapacita ŠJ je 500 strávníků. ŠJ Helsinská vyvařuje pro mateřské školy Dělnickou, Škrétovu a své odloučené pracoviště MŠ Čapka Choda.
Mateřská škola má poměrně prostornou zahradu s brouzdalištěm, pískovišti, komponenty, altánem na hračky a nově od r. 2013 pryžové hřiště o rozměrech 8 x10m.
V posledních letech zde byly provedeny renovace umýváren, vyměněny oken, oprava terasy, střechy, byl proveden nový nátěr vnější omítky, třídy jsou vybaveny novým nábytkem.

Mateřská škola Čapka Choda 12

Mateřská škola Čapka Choda je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Helsinská 11 Olomouc a nachází se v blízkosti ZŠ Tererovo náměstí Olomouc, se kterou Mateřská škola spolupracuje v rámci možností.
Budova Mateřské školy Čapka Choda je stejného typu jako MŠ Helsinská, vybudovaná také v šedesátých letech. Je taktéž trojtřídní, kapacita tříd je 24 dětí se schválenou výjimkou 26 dětí na třídu. Mateřskou školu navštěvuje 78 dětí.
V suterénu MŠ bývala dříve jídelna, nyní jsou prostory částečně využívány jako výdejna částečně jsou prostory pronajímány skautským oddílům.
Budova MŠ má poměrně prostornou zahradu s brouzdalištěm, pískovišti, komponenty, uměle vytvořeným kopcem pro účely zimního bobování či zdolávání nerovného vyvýšeného terénu..
K ukládání hraček slouží garáž, která má vjezd ze školní zahrady. Jelikož je MŠ v blízkosti hlavní silnice vedoucí z Olomouce na Hradec Králové je zahrada odhlučněna a chráněna před výfukovými plyny nově vysazeným živým plotem a stromy.
V posledních letech zde byly provedeny renovace umýváren, střechy, vyměněna oken, oprava schodiště vedoucího z šaten do zahrady, oprava brouzdaliště, třídy jsou vybaveny novým nábytkem, v r. 2012 se začalo s rekonstrukcí elektroinstalace, která byla ukončena v roce 2013, v r. 2013 byl upraven vstup do MŠ, bylo vybudováno oplocení před hlavním vchodem do MŠ, čímž byl vytyčen areál MŠ, a stání pro kočárky a kola.


Podmínky vzdělávání

Mateřská škola přijímá děti ve věku 3-6 let, v předem konzultovaných případech i dítě mladší tří let formou probíhajícího zápisu do MŠ, ale i během školního roku pokud má MŠ k dispozici volné místo. Pravidla pro přijímání dětí do mateřské školy jsou dána Školním řádem a Kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy. Obě mateřské školy jsou trojtřídní, věkově heterogenní. Všechny třídy pracují podle Školního vzdělávacího programu mateřské školy.


Filozofie našeho vzdělávacího programu

Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Smysluplně obohacovat denní program dítěte a poskytovat dítěti odbornou péči. Předávat a zprostředkovávat dětem základní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, odpovědnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí. Položit základy celoživotního vzdělávání.

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) – čj. 32 405/2004-22 ze dne 3. ledna 2005.Koncepce školy v oblasti předškolního vzdělávání je založena na obecných zásadách a cílech vzdělávání:

 • 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 Školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 1. Úprava povinností povinného předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné je přijato do mateřské školy přednostně. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné školním docházky v pracovních dnech. Časové vymezení povinného předškolního vzdělávání je stanoveno od 8.00 do 12.00, pokud se zákonný zástupce písemně nedohodne s ředitelkou MŠ jinak.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání je stanoveno v čl. 4, odst. 4.1.1.

Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání  

a)individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle §47 a §48a) školského zákona

c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a) školského zákona

Rozhodne-li se zákonný zástupce vzdělávat dítě dle písmene a) oznámí písemně tuto skutečnost řediteli mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle §16, odst. 2 písmene d) školského zákona a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení o individuálním předškolním vzdělávání musí obsahovat:

a) jméno, popř. jména a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte

Ověřování úrovně očekávaných výstupů

Mateřská škola ověří v měsících listopad – prosinec daného školního roku úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Termín ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů stanovuje ředitel mateřské školy po písemné dohodě se zákonným zástupcem.

Ukončení individuálního vzdělávání dítěte

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.                                                         

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Odklad školní docházky (OŠD)

 1. Žádost o odklad školní docházky podává zákonný zástupce dítěte řediteli základní školy v době zápisu do základní školy.
 2. K žádosti je povinné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 3. Do poradenského zařízení je potřeba se objednat. Čekací doba je cca 2 měsíce, je potřeba se objednat s předstihem, tj nejlépe v měsících leden – únor, aby jste měli doporučení vyřízené nejlépe k zápisu a doložili potvrzení současně s žádostí.
 4. Pokud nestihnete mít vyřízená potvrzení k zápisu, podáte pouze žádost a ředitel školy Vám stanoví termín dodání potvrzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
 5. O odkladu školní docházky je nutné informovat mateřskou školu!

Výňatek ze Školského zákona (561/2004 Sb.):

§ 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Kontakt na Školské poradenské zařízení (PPP):

Telefon: budova A: 585 221 045, 585 224 573          budova B: 582 800 060
E-mail: ppp@ppp-olomouc.cz