Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Mateřská škola – GDPR

Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, je příspěvkovou organizací Statutárního města Olomouc, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
1) zápis k předškolnímu vzdělávání,
2) zajištění předškolního vzdělávání,

Kontaktní adresa správce:

Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace, adresa: Helsinská 11, 779 00 Olomouc, IČ: 61989916, telefon: +420 585 427 204, e-mail: mshelsinskaol@seznam.cz, ID datové schránky: g8ikvxd

Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583 (radnice), 779 11 Olomouc, telefon: +420 588 488 603, e-mail poverenec.skoly@olomouc.eu, ID datové schránky: kazbzri

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Mateřskou školu Olomouc Helsinská 11, příspěvkovou organizaci vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Mateřskou školou Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Sazebník úhrad a poskytování informací podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím

GDPR