Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Zápis do MŠ

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Prosíme rodiče, aby četli pozorně!!!

Zápisu do mateřské školy se účastní zpravidla děti, které dovrší ve školním roce 2021/2022 třech let, mohou se účastnit i děti 2 leté.

(§ 34 odst. 1, zákona č. 561/2004, o předškolní, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: “Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.“

Plnění povinnosti předškolního vzdělávání

K zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 mají povinnost se dostavit děti, které dovrší pátý rok věku nejpozději do 31.8.2021, tzn. děti narozené od 1.9.2015 do 31.8. 2016 a dále děti, kterým byl při zápisu do ZŠ v roce 2021 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Termín zápisu

Zápis do mateřských škol se koná v souladu s §34 odst. 2, zákona č. 561/2004, o předškolní, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v době od 2. května 2021 do 16. května 2021.

Ředitelka Mateřské školy Olomouc, Helsinská 11, příspěvkové organizace stanovuje tento termín zápisu do svých mateřských škol – MŠ Helsinská a MŠ Čapka Choda:

Pondělí 3. května 2021 – neděle 16. května 2021

Forma zápisu a místo zápisu

Zápis se koná BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ V MŠ. Zákonní zástupci mají tyto možnosti doručit žádost o předškolní vzdělávání:

 • Zaslání poštou (nezapomeňte, vše musí být řádně podepsané!)
  poslední žádosti budou přijaté ty, které budou vhozeny do schránky v pondělí 17.5.2021
 • Zaslání e-mailem (v tomto případě musí být na dokumentech platný, uznávaný elektronický podpis zákonného zástupce!!)
 • Datovou schránkou (ID datové schránky naší mateřské školy: g8ikvxd)
 • Osobní předání v MŠ v době jejího provozu

Zápis se koná pro obě mateřské školy (MŠ Helsinská a MŠ Čapka Choda) v sídle příspěvkové organizace v budově MŠ Helsinská. Adresujte žádosti a vhazujte žádosti na adresu:

Mateřská škola,
ředitelka MŠ Marta Nováková,
Helsinská 11,
779 00, Olomouc.

Povinné dokumenty:

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Potvrzením lékaře o řádném očkování, popř. potvrzení lékaře o tom, že dítě nemohlo být očkováno z vážných zdravotních důvodů (má trvalou kontraindikaci) nebo je proti nákaze imunní. Tento doklad se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání.
 • Kopie rodného listu – rodná čísla anonymizujte (začerněte) v souladu s GDPR! (potřebná data jsou: jméno a příjmení dítěte a zákonných zástupců a jejich data narození)
 • Rozhodnutí ředitele ZŠ o Odkladu školní docházky
 • Kopie doporučení, závěrů školských poradenských zařízení (PPP, SPC)
 • Žádost o individuální vzdělávání (žádáte-li o něj)

Kopie rodných listů,  budou použity pouze pro správní řízení zápisu do Mateřské školy a po ukončení správního řízení budou skartovány.
U nepřijatých dětí budou doporučení ŠPZ, či jiné osobní dokumenty taktéž skartovány k 30.9.2021, kdy bude zřejmé, že již nebudou přijati ani v rámci autoremedury.

Nepovinné

V případě, že Vaše dítě trpí nějakým onemocněním, poruchou, zvláštním zdravotním nebo jiným omezením….apod. (např. cukrovka, epilepsie, alergie, potíže s vyprazdňováním, dítě nemluví,…)  nebo naopak se jedná o dítě s mimořádným nadáním je dobré vepsat tuto skutečnost do žádosti nebo do čestného prohlášení, aby měla mateřská škola čas vytvořit podmínky pro vzdělávání, nebo vás včas informovat o tom, že mateřská škola nemá možnost tyto podmínky vytvořit, popř. vám doporučit potřebná opatření, jiná řešení.

Také můžete tyto skutečnosti konzultovat přímo s ředitelkou školy nejlépe formou e-mailu: mshelsinskaol@seznam.cz  a posléze osobním setkáním.

Žádáme také rodiče, aby uvedli čitelně své e-mailové adresy a telefony pro rychlejší doplnění, odstranění nedostatků v žádostech a také o kontrolu svých
e-mailů, a přijímání telefonátů po dobu než bude vydáno rozhodnutí.

Přidělení registračního čísla

Prostřednictvím e-mailu nebo SMS vám také bude sděleno přidělení registračního čísla. Je nutné zpětně potvrdit přijetí tohoto registračního čísla!!!, aby mohlo být považováno za předané.

Pokud bude podání Žádosti o předškolní vzdělávání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné podpis do 5 dnů ze strany zákonného zástupce doplnit osobně po předchozí domluvě s ředitelkou školy – v přesně stanovený den a hodinu.

Místo trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Máte-li trvalé bydliště v jiné obci a skutečně bydlíte a pracujete v Olomouci, je nutné toto prokázat kopií kupní nebo nájemní smlouvy.

Školská poradenská zařízení zajišťují nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy odklady školní docházky. Správní řízení o zápisu u dětí s odkladem školní docházky se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Z tohoto důvodu odklady školní docházky, které ještě nemáte vyřízené a čekáte na rozhodnutí ředitele ZŠ či školského poradenského zařízení, prosím oznamte.

Formuláře k vyplnění jsou dostupné na webových stránkách v sekci DOKUMENTY

Školská poradenská zařízení zajišťují nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy odklady školní docházky. Správní řízení o zápisu u dětí s odkladem školní docházky se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Z tohoto důvodu odklady školní docházky, které ještě nemáte vyřízené a čekáte na rozhodnutí ředitele ZŠ či školského poradenského zařízení, prosím oznamte.

Desatero – jak usnadnit dětem nástup do MŠ

Spádové obvody pro MŠ – vyhláška SMOL

Co by Vaše dítě mělo umět při nástupu do MŠ:

Dítě 3 leté:

 • Znát své jméno
 • Obléknout se a svléknout s dopomocí, spolupracovat při oblékání a svlékání
 • Najíst se samo lžící, při jídle sedět u stolu
 • Pít z hrnku, sklenice
 • Umývat ruce mýdlem, správně se utírat do ručníku
 • Samo používat WC (utřít zadeček pomůžeme)
 • Nazouvat a vyzouvat obuv (ze začátku pomůžeme)
 • Smrkat směrem ven s dopomocí
 • Chodit po schodech
 • Umět si říci, co chce nebo potřebuje
 • ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

Starší děti:

 • Znát své jméno a příjmení
 • Obléknout se a svléknout samo, nazout a vyzout obuv samo
 • Najíst se samo lžící, od 4 let učit dítě jíst příborem
 • Samo používat WC (vyžadujeme již samostatnost i utírání zadečku zejména u předškoláků)
 • Samostatně smrkat
 • Vyjádřit přání, dotaz….
 • ujít i větší vzdálenost během pobytu venku

Zápis do mateřských škol MŠ Helsinská a MŠ Čapka Choda

 • Proběhne formou on-line v době od 2.5. – 16.5.2021
 • Podprobnější informace budou vyvěšeny v průběhu měsíce dubna – sledujte změny

Spádové obvody pro MŠ – vyhláška SMOL

Spádové obvody pro ZŠ – vyhláška SMOL

 

Zápis