Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Zápis do MŠ

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Občané ČR, cizinci s trvalým pobytem v ČR, cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Zápisu do mateřské školy se účastní zpravidla děti, které dovrší ve školním roce 2024/2025 třech let, mohou se účastnit i děti 2 leté.

Plnění povinnosti předškolního vzdělávání

K zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 mají povinnost se dostavit děti, které dovrší pátý rok věku nejpozději do 31.8.2024, tzn. děti narozené od 1.9.2018 do 31.8. 2019 a dále děti, kterým bylo při zápisu do ZŠ v roce 2024 rozhodnuto o odkladu školní docházky o jeden rok.

Termín zápisu

Ředitelka Mateřské školy Olomouc, Helsinská 11, příspěvkové organizace stanovuje tento termín zápisu do svých mateřských škol – MŠ Helsinská a MŠ Čapka Choda:

Čtvrtek 2. května 2024 v čase od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 16:00

Pátek 3. května 2024 v čase od 8:00 - 12:00

Forma zápisu a místo zápisu

Zápis se koná ve dnech 2.5. a 3.5. s OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTÍ zákonného zástupce a dítěte. V případě, že se z nějakých závažných důvodů nemůžete dostavit osobně , máte tyto možnosti  doručit žádost o předškolní vzdělávání:

 • Zaslání poštou (nezapomeňte, vše musí být řádně podepsané!),
 • Zaslání e-mailem (v tomto případě musí být na dokumentech platný, uznávaný elektronický podpis zákonného zástupce!!)
 • Datovou schránkou (ID datové schránky naší mateřské školy: g8ikvxd)
 • Osobní předání v MŠ v době jejího provozu, vhození do schránky MŠ (vše musí být řádně podepsané!)

Poslední žádosti budou přijaté ty, které budou vhozeny do schránky v úterý 16.5.2024

Zápis se koná pro obě mateřské školy (MŠ Helsinská a MŠ Čapka Choda) v sídle příspěvkové organizace v budově MŠ Helsinská. Adresujte žádosti a vhazujte žádosti na adresu:

Mateřská škola,
ředitelka MŠ Bc.Marta Nováková,
Helsinská 11,
779 00, Olomouc.

Povinné dokumenty:

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Potvrzení lékaře o řádném očkování, popř. potvrzení lékaře o tom, že dítě nemohlo být očkováno z vážných zdravotních důvodů (má trvalou kontraindikaci) nebo je proti nákaze imunní. Tento doklad se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání.
 • Kopie rodného listu – rodná čísla anonymizujte (začerněte) v souladu s GDPR! (potřebná data jsou: jméno a příjmení dítěte a zákonných zástupců a jejich data narození)
 • Rozhodnutí ředitele ZŠ o Odkladu školní docházky
 • Kopie doporučení, závěrů školských poradenských zařízení (PPP, SPC)
 • Žádost o individuální vzdělávání (žádáte-li o něj)

V případě, že Vaše dítě trpí nějakým onemocněním, poruchou, zvláštním zdravotním nebo jiným omezením apod. (např. cukrovka, epilepsie, alergie, potíže s vyprazdňováním, dítě nemluví,…) nebo naopak se jedná o dítě s mimořádným nadáním je dobré vepsat tuto skutečnost do žádosti nebo do čestného prohlášení, aby měla mateřská škola čas vytvořit podmínky pro vzdělávání, nebo vás včas informovat o tom, že mateřská škola nemá možnost tyto podmínky vytvořit, popř. vám doporučit potřebná opatření, jiná řešení. Také můžete tyto skutečnosti konzultovat přímo s ředitelkou školy nejlépe formou e-mailu: mshelsinskaol@seznam.cz  a posléze osobním setkáním.

Žádáme také rodiče, aby uvedli čitelně své e-mailové adresy a telefony pro rychlejší doplnění, odstranění nedostatků v žádostech a také o kontrolu svých
e-mailů, a přijímání telefonátů po dobu než bude vydáno rozhodnutí.

Přidělení registračního čísla

Prostřednictvím e-mailu nebo SMS vám také bude sděleno přidělení registračního čísla. Je nutné zpětně potvrdit přijetí tohoto registračního čísla!!!, aby mohlo být považováno za předané. V případě osobního podání žádosti, obdržíte registrační číslo u zápisu. 

Pokud bude podání Žádosti o předškolní vzdělávání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné podpis do 5 dnů ze strany zákonného zástupce doplnit osobně po předchozí domluvě s ředitelkou školy – v přesně stanovený den a hodinu. Místo trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Máte-li trvalé bydliště v jiné obci a skutečně bydlíte a pracujete v Olomouci, je nutné toto prokázat kopií kupní nebo nájemní smlouvy. Školská poradenská zařízení zajišťují nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy odklady školní docházky. Správní řízení o zápisu u dětí s odkladem školní docházky se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Z tohoto důvodu odklady školní docházky, které ještě nemáte vyřízené a čekáte na rozhodnutí ředitele ZŠ či školského poradenského zařízení, prosím oznamte.

Ředitelka Mateřské školy postupuje podle vydaných kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ДО ДИТЯЧОГО САДКА

Громадяни Чеської Республіки, іноземці, які мають постійне місце проживання в Чеській Республіці, іноземці, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про окремі заходи у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні

У зарахуванні до дитячих садків зазвичай беруть участь діти, які досягають трирічного віку у 2024/2025 навчальному році, також можуть брати участь діти, яким виповнилося 2 роки.

Виконання обов'язку дошкільної освіти

Діти зобов'язані відвідувати набір до дитячого садка на 2024/2025 навчальний рік, коли вони досягнуть п'ятого віку не пізніше 31.8.2024 (Діти, народжені в період з 1.9.2018 по 31.8.2019) А діти, які були зараховані до початкової школи у 2024 році, вирішили відкласти відвідування школи на один рік.

Термін зарахування до дитячого садка

четвер, 2 травня 2024, з 8:00 - 12:00 та з 13:00 - 16:00

П’ятниця, 3 травня 2024 з 8:00 - 12:00

Приходьте особисто і з дитиною!

Зарахування відбувається до обох дитячих садків (Дитячий садок Гельсінська та Дитячий садок Чапка Хода) у штаб-квартирі благодійної організації в будівлі дитячого садка Гельсінської.

Будь ласка, надайте наступні обов'язкові документи:

 • Заява про вступ до дошкільної освіти
 • Довідка від лікаря про належну вакцинацію (Цей документ не поширюється на дітей, які закінчать обов'язкову дошкільну освіту).
 • Свідоцтво про народження
 • Рішення керівника початкової школи про перенесення відвідування школи
 • Доказ місця проживання в Чехії
 • Документ, що вказує на дозвіл представляти інтереси дитини
 • Візова наклейка, запис про надання тимчасового захисту та його продовження (реєстрація)

Повідомте нам про обмеження здоров'я вашої дитини або особливі освітні потреби

Присвоєння реєстраційного номера

Для реєстрації вам буде присвоєно реєстраційний номер, який замінить ім'я дитини при повідомленні результатів реєстрації.

Завідувач дитячого садка діє за виданими критеріями прийому дітей до дошкільної освіти.

З критеріями прийому дитини в дитячий садок та документів  можна ознайомитися на сайті школи.

Zápis