Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Vnitřní řád školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ a ŠJ – výdejny

e-mail ŠJ: mshelsinska.jidelna@seznam.cz

telefon: 585 750 107

Stanoví podmínky ve školní jídelně Helsinská 11, Olomouc, odloučeného pracoviště Mateřské školy Olomouc, Helsinská 11, p.o.

Školní jídelna nakupuje a hradí potraviny pro přípravu jídel z peněz vybraných za stravné.

Z důvodu dostatku finančních prostředků na účtu ŠJ k úhradě faktur za potraviny, je nezbytně nutné, aby stravné bylo uhrazeno vždy do 25. dne v daném kalendářním měsíci na měsíc následující.

Cena stravy: Cena stravného se určuje dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování příloha č. 2, která dělí děti podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

3-6 let:   činí 52,- Kč na den, z toho přesnídávka 15,- Kč, oběd 26,- Kč, svačina 11,-Kč

7-10 let: činí 57,- Kč na den, z toho přesnídávka 15,- Kč, oběd 31,- Kč, svačina 11,- Kč

Odhlašování stravy: provádí se na ww.strava.cz do 10.00 nebo přímo ve školní jídelně Helsinská 11, Olomouc, tel.č.585 750 107 do 11.00

Nestihne-li rodič odhlásit dítě ze stravy den předem do 10:00 hod. na následující den, má možnost první den nepřítomnosti dítěte v MŠ nahlášenou stravu odebrat do jídlonosiče v době od 11:15 do 11:45 hod. s tím, že dané jídlo slouží pro okamžitou spotřebu.

Upozorňujeme rodiče na povinnost odhlášení obědů v době nepřítomnosti dítěte v MŠ (§4 odst. 3 vyhlášky č. 107/2005 Sb.) a následné nahlášení obědů. Dítě nelze přivést do MŠ bez nahlášené stravy.

Placení stravy: příkazem k úhradě z účtu nebo inkasem. Platba stravného musí být provedena do doby splatnosti (25. den měsíci na následující měsíc). Jestliže zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní stravování do posledního dne v měsíci, nebude následující den dítě do MŠ přijato z důvodu, že dítě na 1. den následujícího měsíce nemá stravu (§4 odst.   1 vyhlášky 14/2005 o předškolním vzdělávání.)

Úřední dny ŠJ:      pondělí a  středa v době od 7:00 – 10:00 a od 12:00 –  13:00

Inkasem z účtu:  inkaso z účtu se provádí k 20.dni v měsíci na měsíc následující

Vyúčtování přeplatků či nedoplatků: provádí se měsíčně vždy za minulý měsíc kalendářní.

Vrácení přeplatků za stravné: při ukončení docházky dítěte v MŠ se přeplatek za stravné vrací převodem na účet stravovaného.

Jídelníček: je vypracován dle norem spotřebního koše na každý týden a je vystaven na informační tabuli v MŠ.

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí při stravování je upravena ve školním řádu mateřské školy.

Vnitřní