Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Integrace

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi nadanými

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme podmínky pro optimální rozvoj ve spolupráci s rodiči, poskytujeme individuální péči na základě odborného vyšetření a doporučení pracovníků školského poradenského zařízení.

Na základě pedagogické diagnostiky zpracovává mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami dítěte plán pedagogické podpory a poskytuje podpůrná opatření 1. stupně.

Plán pedagogické podpory je pravidelně vyhodnocován, a pokud k naplnění vzdělávacích potřeb dítěte nepostačuje poskytování podpůrných opatření prvního stupně, doporučí mateřská škola zákonným zástupcům využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně poskytuje mateřská škola na základě doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte a zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu.

V současné době má mateřská škola zkušenosti s integrací dítěte s poruchou autistického spektra (PAS), dítěte se sluchovým postižením, dítěte s vývojovou dysfázií, dítěte s rozštěpem páteře (spina bifida) a dětmi s ADHD. Využíváme asistenta pedagoga, úzce spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními a se středisky pro ranou péči, jejichž prostřednictvím dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zákonným zástupcům integraci nabízíme.

V rámci předškolního vzdělávání identifikujeme děti, jejichž vývoj je v některých oblastech akcelerovaný. Klíčové je identifikovat zejména ty děti, jimž prostředí nevytváří dostatek podnětů pro rozvoj jejich potenciálu. Následně pak jejich vývoj odpovídajícím způsobem stimulujeme. Akcelerovaný vývoj často vede k rozvoji zájmů odlišných od zájmů vrstevníků, což se může negativně promítat do vytváření a rozvoje sociálních vztahů, proto je důležité věnovat této oblasti náležitou pozornost tak, aby byly případné problémy zachyceny a řešeny hned na jejich počátku. Je třeba zvážit možnost předčasného zahájení povinné školní docházky. V rámci spolupráce se Základní školou Tererovo náměstí informujeme vedení školy a pedagogy 1. stupně na pravidelných setkáních před zápisy do 1. tříd o doporučení úpravy vzdělávacího plánu dítěte po jeho nástupu do první třídy.

Mateřská škola vytváří podmínky pro děti nadané dle jejich individuálních možností následovně:

1. identifikujeme oblasti akcelerovaného vývoje:

  • rozumové a praktické nadání (matematické, lingvistické, přírodovědné, technické…)
  • umělecké a tvořivé nadání (taneční, hudební, výtvarné, dramatické…)
  • pohybové a sportovní nadání (všeobecná pohybová příprava)

2. tvoříme, využíváme materiály a pomůcky obohacující aktivity dítěte

3. rozvíjíme a usměrňujeme vztahy s vrstevníky

4. pomáháme rodině s výchovným vedením nadaného dítěte

5. vzděláváme se v rámci DVPP

6. při zvažování předčasného nástupu do ZŠ připravujeme dítě k zápisu

Dítě, které vykazuje známky nadání, je podporováno speciálními vzdělávacími prostředky, jež rozvíjí potenciál dítěte. Ve škole vytváříme materiální, personální, organizační a tvůrčí podmínky pro stimulaci a rozvoj nadání a talentu. Uvědomujeme si, že nadané děti mají být vzdělávány v souladu se svými schopnostmi, dostávat úkoly a podněty, které odpovídají jejich rozumové úrovni a jejich nadání. Důležitá je rovněž orientace v možnostech realizace zájmové činnosti a mimoškolních aktivit pro nadané. Doporučujeme rodičům vhodné tipy pro rozvoj nadání ve volném čase.

Integrace