Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Platby

Pro děti do 6 let

ranní svačina 15,-Kč
oběd 26,- Kč
odpolední svač. 11,- Kč
celkem 52,-Kč

 

pro děti 7 – leté

ranní svačina 15,- Kč
oběd 31,- Kč
odpolední svač. 11,- Kč
celkem 57,- Kč

 

Ceny potravin závisí na inflaci.

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

  • úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce, zálohově, na následující měsíc ( do 20. srpna na září..apod.)
  • ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
  • zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu
  • bezhotovostním převodem  –  inkasem z účtu – nutno doložit v ŠJ svolení k inkasu-  na bankovní účet mateřské školy – č. účtu 1805650339/0800,
  • nebo jednorázovým či trvalým příkazem  na účet mateřské školy, variabilní symbol urči vedoucí ŠJ.


Dítě, které nemá zabezpečeno stravování v mateřské škole, nemůže být do mateřské školy přijato.

Úřední hodiny Školní jídelny: PO a ST 6:30 – 10:00 a 12:30 – 13:00  (telefonicky lze domluvit i jiný termín)

Platby