Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Školné a platba

 

Pro školní rok 2022/2023 je stanovena měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem ve výši 700,- Kč.

Snížení úplaty

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů. Ředitelka školy stanoví výši úplaty, která bude poměrnou částkou výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě MŠ neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu. 

Osvobození od úplaty

1.Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který předloží potvrzení příslušného úřadu dávce pomoci v hmotné nouzi nebo fyzická osoba, která pečuje o dítě zdravotně handicapované podle zákona 347/2010Sb.Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu.

Osvobozen od úplaty je:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi ( §4 odst.2 zák. č. 111/2006 Sb. ve znění zák. č. 366/2011 Sb.)
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči ( § 12 odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb. ve znění zák. č. 366/2011 Sb.)
  • rodič , kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče ( §36 až 43 zák. č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

2. Povinné předškolní vzdělávání je poskytováno bezúplatně.

Úhrada úplaty za vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon § 123 odst. 2) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb.o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období (školní rok) stanovena směrnicí o výši úplaty za předškolní vzdělávání. (viz dokumenty ke stažení)

O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním nebo se zdravotním postižením, rozhoduje ředitel školy.

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

  • úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce ( do 15. září školné za září)
  • ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
  • zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem (trvalým nebo jednorázovým příkazem) na bankovní účet mateřské školy č. 19 – 1805650339 / 0800 pod přiděleným variabilním symbolem.

Osvobození úplaty

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který:

pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi
nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
osobně pečuje o dítě a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče
A tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Rodiče, kterých se týká osvobození od úplaty, podají v mateřské škole žádost o osvobození do 15. dne v měsíci na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením příslušného úřadu. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy podle školského zákona § 164, odst.a), a směrnice stanovující úplatu za předškolní vzdělávání pro daný školní rok.

Školné