Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Kritéria pro přijetí k PV 2022

 

Směrnice

Kritéria pro přijímání dětí

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

pro školní rok 2022/2023

Č.j. MŠH/55/2022/SM                                                                                                             V Olomouci dne 2.5.2022

S účinností od 2.5.2022 stanovila ředitelka Mateřské školy Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu
s § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Olomouc Helsinská 11, příspěvkové organizaci v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v místech poskytovaného vzdělávání, tj. v MŠ Helsinská 11, Olomouc a v MŠ Čapka Choda 12, Olomouc.

Kritérium

Poznámka

1.

Dítě dle §34, odst. 1 zákona č.561/2004 (Školský zákon) – dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu *)

Povinné předškolní vzdělávání

2.

Dítě dle § 34, odst. 3 zákona 561/2004 (Školský zákon) – dítě, které dosáhne nejméně 4. roku věku, s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu *),**)

 

3.

Dítě, jehož sourozenec bude ve školním roce 2022/2023 pokračovat v docházce do MŠ a dovrší do 31.8.2022 nejméně 3. roku věku. Přednost má dítě dříve narozené**)

4.

Dítě, jehož sourozenec je přijat v rámci zápisu k PV podle kritéria 1) a dovrší do 31.8.2022 nejméně 3. roku věku. Přednost má dítě dříve narozené**)

5.

Dítě dle § 34, odst. 3 zákona 561/2004 (Školský zákon) – dítě, které dosáhne nejméně 3. roku věku, s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu *),**)

6.

Dítě, jehož sourozenec bude ve školním roce 2022/2023 pokračovat v docházce do MŠ a dovrší do 31.3.2022 nejméně 3. roku věku. Přednost má dítě dříve narozené**)

7.

Děti podle věku s celodenní docházkou - přednost má dítě dříve narozené. **)

  1. 5letí
  2. 4letí
  3. 3letí

 

Zvýhodňující kritéria ***)

1.

Dítě samoživitele (jeden z rodičů zemřel, druhý pečuje o dítě sám), osiřelé dítě (o dítě pečuje prarodič), dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení – posouzení společně s OSPODem, dítě v pěstounské péči

Nutno doložit – musí být prokazatelné

Doplňující informace:

Očkování

Potvrzení o řádném očkování je nedílnou součástí Žádosti o přijetí k PV dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

*) Spádovost
Spádový obvod je stanoven obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Olomouce č. 1/2021, o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Olomouc.

Týká se též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

**) V případě shodného věku dětí a omezeného počtu volných míst bude ředitelka mateřské školy postupovat podle data narození dítěte (den, měsíc-starší má přednost před mladším).

V případě, že se na posledním přijímaném místě umístí více dětí se stejným datem narození, bude mít přednost dítě, kterého první písmeno příjmení je dřívější v abecedě.

***)  Dítě, pro které platí zvýhodňující kritéria bude upřednostněno před dětmi, které dovrší ve školním roce 2022/2023 shodného věku. Nutno doložit.

                                                                                                                                                                                                                                      Bc. Marta Nováková

                                                                                                                                                                                                                                      Ředitelka MŠ