Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Přijímací řízení cizinců na školní rok 2022/2023

Přijímací řízení cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Порядок прийому іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України

K přijímacímu řízení se mohou hlásit:

Для процедури вступу можуть подати заявку:

1) Cizinci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazují se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany), nebo

2) cizinci, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou (prokazují se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).

1) іноземцям, яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні (що підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту), або

2) Іноземці, яким надано візу для перебування більше 90 днів з метою перебування в Чеській Республіці, яка тепер автоматично вважається за законом візою для іноземців з тимчасовим захистом (підтверджується візою наклейка або штамп в паспорті).

Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě,

které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

Přijímací řízení cizinců na školní rok 2022/2023 bude probíhat v MŠ Helsinská dne:

Процедура прийому іноземців на навчальний рік 2022/2023 буде проходити в дитячому садку Гельсінкі 11 числа:

  9. 6. 2022 - 8:00 – 16:00 hodin

10. 6. 2022 - 8:00 – 12:00 hodin

K přijímacímu řízení přineste:

До процедури прийому подайте:

1. візова етикетка, запис про надання тимчасового захисту або візи для перебування більше 90 днів (vízový štítek, záznam o udělení dočasné ochrany nebo vízum k pobytu nad 90 dnů)

2. Заповнену заяву про вступ до дошкільної освіти (vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání)

Форма - Заявка на вступ до дошкільної освіти тут

3. довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

(potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))             

4. Довідка про місце проживання в ЧР (doložení místa pobytu v ČR)

5. документ, що дає право представляти дитину (doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat)

               

Директор дитячого садка дотримується виданих критеріїв допуску дітей до дошкільної освіти. (Ředitelka Mateřské školy postupuje podle vydaných kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.)

Критерії тут

Результати прийому будуть вивішені 20.06.2022 на веб-сайті школи та на вхідних дверях до будівлі. (Výsledky příjímacího řízení budou vyvěšeny 20.6.2022 na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy.)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Bc. Marta Nováková